پسوندها در ترکی استانبولی

پسوند ها در ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی زبانی است که بر پایه استفاده از پسوندها بنا شده است. بنابراین آشنایی با نحوه استفاده از پسوندها در این زبان بسیار مهم است. سرفصل آموزشی پسوندها در ترکی استانبولی نیز به این مبحث اختصاص دارد. در مجموعه آموزشی پسوندها از وب سایت تومرلرن، 9 ویدئوی آموزشی گنجانده شده است:

1-قانون همگون شدن حروف بی صدا یا قانون fıstıkçı şahap:

Ünsüz Benzeşmesi

 

یکی از قانونهای بسیار مهم و پر تکرار در ترکی استانبولی می‌باشد که هنگام اضافه شدن تعداد زیادی از پسوندها کاربرد دارد.

2- قانون نرم شدن حروف بی صدا یا قانون PÇKT:

 Ünsüz Yumuşaması

  • دومین قانون بسیار مهم در مبحث پسوندها می‌باشد که هنگام اضافه شدن برخی پسوندها اعمال می‌شود و نقش بسیار زیادی در کیفیت نوشتار به زبان ترکی استانبولی دارد.

3- قانون حذف حروف صدادار تنگ

Dar Ünlü Harf Düşmesi

 

  •  یکی از قوانین مهم زبان ترکی استانبولی می‌باشد که هنگام اضافه شدن پسوندهای مالکیت کاربرد دارد.

4- کاربرد آپستروف (Kesme İşareti) در زبان ترکی استانبولی

  •  

آپستروف در ترکی استانبولی کاربردهای متنوعی دارد که رعایت قواعد آن در نوشتار ترکی استانبولی بسیار ضروری است. در این ویدئو با تمام کاربردهای آپستروف در ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

5- پسوندهای جمع در ترکی استانبولی (Çoğul Ekleri):

  • پسوندهای جمع lar و ler در ترکی استانبولی علاوه بر جمع بستن اسامی مفرد، کاربردهای دیگری نیز دارند که در این ویدئو با تمام آنها آشنا می‌شوید.

6- پسوندهای وضعیت در ترکی استانبولی (Hâl/Durum Ekleri)

 

  • دسته‌ای از پسوندها هستند که برای بیان رفتن به جایی، بودن در جایی و یا آمدن از جایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

7-پسوندهای la و le در ترکی استانبولی

(la ve –le Ekleri-)

  • پسوندهای la و le مخفف عبارت ile بوده و در زبان ترکی دارای کاربردهای متنوعی می‌باشند که در این ویدئوی آموزشی تمام این کاربردها آموزش داده شده است.

8-پسوندهای ca و ce در ترکی استانبولی

(ca ve –ce Ekleri-)

  • پسوندهای پر کاربردی هستند که معانی متفاوتی به عبارات می‌بخشند. در این ویدئوی آموزشی با تمام این کاربردها آشنا می‌شوید.

9-پسوندهای Tezlik و Sürelik در ترکی استانبولی

 

  • این پسوندها برای بیان سریع انجام شدن کاری و تداوم کاری در ترکی استانبولی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پسوندها معانی متفاوت دیگری نیز دارند که در این ویدئوی آموزشی با آنها آشنا می‌شوید.

0