نحوه تبدیل نقل قول مستقیم به غیر مستقیم در ترکی استانبولی

Doğrudan Aktarım - Dolaylı Aktarım

نقل قول مستقیم و غیرمستقیم در ترکی استانبولی

یکی از مشکلات همیشگی زبان آموزان در دوره‌های آموزشی ترکی استانبولی، نحوه تبدیل نقل قول مستقیم به غیر مستقیم است که در مبحث آموزشی که به این منظور در این بسته آموزشی گنجانده شده است، بطور کامل و جزء به جزء با نحوه تبدیل انواع جملات نقل قول مستقیم به غیر مستقیم شما را آشنا می‌کنیم. این مبحث شامل 6 ویدئوی آموزشی است که به قرار زیرند:

1-نحوه تبدیل نقل قول مستقیم جمله خبری به نقل قول غیر مستقیم

 

2-کاربرد پسوند مضاف الیه در نقل قول غیر مستقیم

 

3- نحوه تبدیل نقل قول مستقیم جمله امری و خواستن به نقل قول غیر مستقیم

 

 

4-نحوه تبدیل نقل قول مستقیم جمله سوالی به نقل قول غیر مستقیم

 

5- نحوه تبدیل نقل قول مستقیم جمله koşaç به نقل قول غیر مستقیم

 

 

6- نحوه تبدیل نقل قول مستقیم جمله الزام و پیشنهاد به نقل قول غیر مستقیم

 

 

Call Now Buttonمشاوره رایگان
0