نقش کلمات در جمله در ترکی استانبولی

شناسایی دقیق نقش کلمات در جمله یکی از مهمترین پایه‌های درک صحیح دستور زبان ترکی استانبولی می‌باشد. ویدئوهای آموزشی تومرلرن کاملترین منبع یادگیری این مبحث به زبان فارسی می‌باشند که شامل موارد زیر می‌باشند:

1- اجزاء جمله (Cümlenin Öğeleri): 

 

در این ویدئو بطور کامل با مباحث زیر آشنا می‌شوید:

-فاعل (Özne) و انواع آن در ترکی استانبولی

-گزاره یا خبر (Yüklem) در ترکی استانبولی

-مفعول (Nesne) و پسوندهای مفعولی در ترکی استانبولی

-تفاوت ریشه فعل (Fiil Kökü)، مصدر (Mastar) و فعل (Fiil) در ترکی استانبولی

-پسوندهای منفی ساز در ترکی استانبولی

2- صفات در ترکی استانبولی (Sıfatlar)

 

 • در این ویدئو آموزشی موارد زیر را فرا می‌گیرید:

  -نحوه تبدیل اسم به صفت در ترکی استانبولی (Sıfatlaşma)

  -انواع صفات در ترکی استانبولی

  -صفت برتر و صفت عالی در ترکی استانبولی

  -ترتیب قرارگیری چند صفت به دنبال هم در یک جمله در ترکی استانبولی

3- بخش اول ضمائر در ترکی استانبولی (Zamirler)

 

این ویدئو شامل موارد زیر است:

-تفاوت صفت و ضمیر در ترکی استانبولی

-ضمیر شخص (Kişi Zamiri) و پسوند شخص (Kişi Eki) در ترکی استانبولی

-ضمائر اشاره (İşaret Zamirleri) در ترکی استانبولی

-ضمائر مبهم (Belgisiz Zamirler) در ترکی استانبولی

-ضمائر پرسشی (Soru Zamirleri) در ترکی استانبولی

4-بخش دوم ضمائر در ترکی استانبولی (Zamirler)

 

 • در این ویدئو موارد زیر را فرا می‌گیرید:

  -ضمائر ملکی (İyelik Zamirleri) و پسوندهای مالکیت (İyelik Ekleri) در ترکی استانبولی

  -ضمیر Ki در ترکی استانبولی (Ki İlgi Zamiri)

  -ضمیر انعکاسی Kendi (Dönüşlülük Zamiri) و اصطلاحات مهمی که با آن ساخته می‌شوند.

5- قیدها در ترکی استانبولی (Zarflar)

 •  
 • در این ویدئو با نقش قید و انواع آن در ترکی استانبولی آشنا می‌شوید.

Call Now Buttonمشاوره رایگان
0