شبه فعلها در ترکی استانبولی (Fiilimsiler)

شبه فعل ها در ترکی استانبولی

این مجموعه، اختصاص به آموزش شبه فعلها دارد و شامل 8 ویدئوی آموزشی می‌باشد که برای اولین بار در کشور بطور جامع و کامل با کاربرد و تقسیم بندی شبه فعلها در ترکی استانبولی و پسوندها و کلمات مهمی که در ساخت این شبه فعلها نقش دارند آشنا می‌شوید.

شبه فعلها در ترکی استانبولی به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

اسم فعلها (İsim Fiiller / Mastarlar)

صفت فعلها (Sıfat Fiiller / Ortaçlar)

قید فعلها (Zarf Fiiller / Ulaçlar)

در این مجموعه آموزشی 8 ویدئو برای شما آماده شده است که یک ویدئو اختصاص به اسم فعلها، سه ویدئو اختصاص به صفت فعلها و چهار ویدئو اختصاص به قید فعلها دارد.

1-اسم فعلها در ترکی استانبولی

(İsim Fiiller/ Mastarlar)

 

2-صفت فعلهای فاعلی در ترکی استانبولی

(Öznesel Ortaçlar)

 

3-صفت فعلهای مفعولی در ترکی استانبولی

(Tümleçsel Ortaçlar)

 

4-صفت فعلهای لغوی در ترکی استانبولی

(Sözlüksel Ortaçlar)

 

5-پسوندهای قید فعل ساز در ترکی استانبولی

 

6-قید فعلهای زمان در ترکی استانبولی

 

7-قید فعلهای سببی و استمرار در ترکی استانبولی

 

8-قید فعلهای تضاد، ترجیح، تشبیه و سایر قید فعلها در ترکی استانبولی

 

Call Now Buttonمشاوره رایگان
0