زمانها در ترکی استانبولی (Basit Zamanlar - Bileşik Zamanlar)

زمان ها در ترکی استانبولی

در زبان ترکی استانبولی دو دسته کلی از زمانها وجود دارند: زمانهای ساده و زمانهای مرکب

زمانهای ساده در ترکی استانبولی (Basit Zamanlar)

زمانهای ساده شامل موارد زیر می‌باشند:

1-زمان حال

 

در این ویدئو با دو نوع زمان حال در ترکی استانبولی آشنا می‌شوید:

-زمان حال ساده در ترکی استانبولی (Şimdiki Zaman)

-زمان حال رسمی در ترکی استانبولی (Resmi Şimdiki Zaman)

2-زمان آینده در ترکی استانبولی

(Gelecek Zaman)

 

3- زمان گذشته در ترکی استانبولی (Geçmiş Zaman)

 

 • در این ویدئو با دو نوع زمان گذشته در ترکی استانبولی آشنا می‌شوید:

  -زمان گذشته ساده یا معین در ترکی استانبولی

 • (Belirli/Görülen Geçmiş Zaman)

  -زمان گذشته نقلی نامعین در ترکی استانبولی

 • (Belirsiz/Duyulan Geçmiş Zaman)

4-زمان گسترده یا نامحدود در ترکی استانبولی

(Geniş Zaman)

 

زمانهای مرکب در ترکی استانبولی (Bileşik Zamanlar)

در این مجموعه، با تمامی زمانهای مرکب که در زبان ترکی استانبولی مورد استفاده قرار می‌گیرند آشنا می‌شوید که شامل موارد زیر می‌باشند:

 

1-شکل حکایتی زمانهای مرکب در ترکی استانبولی (Hikaye Kipi)

 • در این ویدئوی آموزشی موارد زیر را فرا می‌گیرید:

  -شکل حکایتی زمان حال (Şimdiki Zamanın Hikayesi)

  -شکل حکایتی زمان گذشته ساده (Görülen Geçmiş Zamanın Hikayesi)

  -شکل حکایتی زمان آینده (Gelecek Zamanın Hikayesi)

  -شکل حکایتی زمان گذشته نقلی نامعین (Duyulan Geçmiş Zamanın Hikayesi)

  -شکل حکایتی زمان گسترده (Geniş Zamanın Hikayesi)

  -شکل حکایتی حالت الزام (Gereklilik Kipinin Hikayesi)

  -شکل حکایتی حالت شرط (Şart Kipinin Hikayesi)

2-شکل روایتی زمانهای مرکب در ترکی استانبولی (Rivayet Kipi)

 •  
 • در این ویدئوی آموزشی موارد زیر را فرا می‌گیرید:

  -شکل روایتی زمان حال (Şimdiki Zamanın Rivayeti)

  -شکل روایتی زمان آینده (Gelecek Zamanın Rivayeti)

  -شکل روایتی زمان گذشته نقلی نامعین (Duyulan Geçmiş Zamanın Rivayeti)

  -شکل روایتی زمان گسترده (Geniş Zamanın Rivayeti)

  -شکل روایتی حالت الزام (Gereklilik Kipinin Rivayeti)

  -شکل روایتی حالت شرط (Şart Kipinin Rivayeti)

3-شکل شرطی زمانهای مرکب در ترکی استانبولی (Şart Kipi)

 • در این ویدئوی آموزشی موارد زیر را فرا می‌گیرید:

  -شکل شرطی زمان حال (Şimdiki Zamanın Şartı)

  -شکل شرطی زمان آینده (Gelecek Zamanın Şartı)

  -شکل شرطی زمان گذشته ساده (Görülen Geçmiş Zamanın Şartı)

  -شکل شرطی زمان گذشته نقلی نامعین (Duyulan Geçmiş Zamanın Şartı)

  -شکل شرطی زمان گسترده (Geniş Zamanın Şartı)

  -شکل شرطی حالت الزام (Gereklilik Kipinin Şartı)

4-حالتهای مختلف جمله Koşaç در ترکی استانبولی

 • در این ویدئوی آموزشی چهار مبحث را فرا می‌گیرید:

  -زمان آینده جمله Koşaç

 • (Koşaç Tümcesi-Gelecek Zaman)

  -شکل حکایتی جمله Koşaç

 • (Koşaç Tümcesinin Hikayesi)

  -شکل روایتی جمله Koşaç

 • (Koşaç Tümcesinin Rivayeti)

  -شکل شرطی جمله Koşaç
 • (Koşaç Tümcesinin Şartı)

5-زمانهای ترکیبی با ریشه فعل ol در ترکی استانبولی

 

در این ویدئوی آموزشی، با زمانهای مرکبی که از ترکیب ریشه فعل ol با پسوندهای زمانهای ساده و ترکیبی، پسوندهای حالتهای مختلف فعل و همچنین عبارات کمکی مانند Gibi حاصل می‌شوند آشنا می‌شوید.

 

Call Now Buttonمشاوره رایگان
0