فارسی 🇮🇷 Persianترکی استانبولی 🇹🇷 Turkçeانگلیسی 🇬🇧 English
بلوطmeşe ağacıoak tree
چنارçınarsycamore
راشkayınbeech
درخت عرعرkokar ağaçtree of heaven
درخت زبان گنجشکdişbudak ağacıash tree
درخت سدرsedir ağacıcedar tree
درخت سروselvicypress
درخت نارونkaraağaçelm tree
درخت صنوبرköknarfir tree
درخت افراakçaağaçmaple tree
درخت کاجçam ağacıpine tree
درخت تبریزیkavak ağacıpoplar tree
درخت سماق کوهیüvez ağacırowan tree
درخت بید مجنونsalkım söğütweeping willow
درخت نخلpalmiyepalm tree
درخت گزılgınfrench tamarisk
درخت توس-غانhuş ağacıwhite birch
بیدsöğütwillow
اکالیپتوسokaliptüseucalyptus / gum tree
برگ بو/درخت غارdefnelaurel
داغداغانçitlembikhackberry
Call Now Buttonمشاوره رایگان
0