فارسی 🇮🇷 Persianترکی استانبولی 🇹🇷 Turkçeانگلیسی 🇬🇧 English
قارهkıtacontinent
آمریکای شمالیKuzey AmerikaNorth America
آمریکای جنوبیGüney AmerikaSouth America
اروپاAvrupaEurope
آفریقاAfrikaAfrica
آسیاAsyaAsia
اقیانوسیهOkyanusyaOceania
کشورülkecountry
استانilprovince
شهرkent / şehircity
روستاköyvillage
خط استواEkvatorthe equator
قطب شمال/جنوبkuzey/Güney Kutbuthe North/South Pole
قطب جنوبAntarktikaAntarctica
قطب شمالArktikArctic
نیمکره شمالی/جنوبیKuzey/Güney yarımkürenorthern/southern hemisphere
آسیای شرقیDoğu AsyaEast Asia
کشورهای حوزه دریای کارائیبKarayiplerthe Caribbean
خاور میانهOrta Doğuthe Middle East
آمریکای لاتین (جنوبی و مرکزی)Latin AmerikaLatin America
شرق دورUzak DoğuThe Far East
اتحاد جماهیر شورویSovyetler BirliğiSoviet Union
یوگسلاویYugoslavyaYugoslavia
چک اسلواکیÇekoslovakyaCzechoslovakia
اسکاندیناویİskandinavyaScandinavia
سیبریSibiryaSiberia
صحراçöldesert
جزیرهadaisland
مجمع الجزایرada gruplarıisland groups
شبه جزیرهyarımadapeninsula
آبشارşelalewaterfall
رشته کوهdağ silsilesimountain range
آتش فشانyanardağvolcano
فوران آتش فشانیyanardağ püskürmesi/patlamasıvolcanic eruption
دره کوچک و تنگküçük vadidell
جنگلormanforest / woods
گذرگاه، مسیر، جاده بیابانی، کوره راهpatikapath/trail/footpath
قسمت خارج از شهرهاkırsal bölgethe country/countryside
مرزsınırborder
تنگهboğazstrait
کرانه، ساحلkıyıshore
اقیانوسokyanusocean
دریاdenizsea
دریاچهgöllake
رودخانهnehirriver
چشمهpınarspring
جویبارçaybrook/creek
رود، نهر، جریان آبakarsustream
خلیج کوچکkoycove
خلیجkoybay
خلیج بزرگkörfezgulf
باتلاق، مردابbataklıkmarsh/swamp
تالابgölcükpond
تپه کوچکtümsek / tepecikmound/rise
تپهtepehill
بیشهkorugrove
لم یزرعçorakbarren
دشت، جلگهovaplain
یخزارbuzlaice field
چشمه‌ آب گرمkaplıcathermal spring
چشمه معدنی که آب گرم از آن فوران می‌کندkaynaç / gayzergeyser
خط ساحلیkıyı şeridishoreline
جایی که رود وارد دریا یا دریاچه می‌شودnehir ağzıestuary
پرتگاه کنار دریاuçurumcliff
سر چشمهkaynaksource
شاخه رودakarsu kolutributary
تنگهgeçit / boğazgorge
دامنه کوه یا تپهetekfoot
قله کوهdoruk / zirve / tepepeak / summit
یخچال طبیعیbuzulglacier
عرض جغرافیاییenlemlatitude
طول جغرافیاییboylamlongitude
نواحی دور از استواyüksek enlemlerhigh latitudes
نواحی نزدیک به استواalçak enlemlerlow latitudes
مناطق کوهستانیdağlık bölgemountainous areas
زمین، گستره خشکیkara kütlesiland mass
گیتا شناسیharita kitabıatlas
درهvadi / derevalley
دیواره بزرگ مرجانی واقع در کوئینزلندBüyük Set Resifithe Great Barrier Reef
دیواره، سد، مانعbariyerbarrier
صخره یا تپه دریاییresifreef
دیوار چینÇin Seddithe Great Wall
رشته کوههای آلپAlplerAlps
رشته کوههای راکیRocky DağlarıRocky Mountains
کوه اورستEverest DağıMount Everest
کوه فوجیFuji DağıMount Fuji
رشته کوههای آندAnd DağlarıAndes
گرند کنیونBüyük Knyonthe Grand Canyon
دره عمیق باریکkapızcanyon
جنگل بارانی آمازونAmazon OrmanlarıAmazon Rainforest
Call Now Buttonمشاوره رایگان
0