اسامی اعضای خانواده و اقوام به ترکی استانبولی

فارسی 🇮🇷 Persianترکی استانبولی 🇹🇷 Turkçeانگلیسی 🇬🇧 English
خانوادهailefamily
مادرannemother/mom
پدرbabafather/dad
پدر بزرگdede (büyük baba)grand father/grandpa
مادر بزرگ (مادرِ مادر)anneanne (nine)grand mother/grandma
مادر بزرگ (مادرِ پدر)babaanne (nine)grand mother/grandma
پدر و مادرebeveynparents
برادر بزرگağabeyelder brother/big brother
خواهر بزرگablaelder sister
برادر (کوچکتر)erkek kardeşbrother
خواهر (کوچکتر)kız kardeşsister
فرزند پسرoğulson
فرزند دخترkızdaughter
شوهرkocahusband
زنkarı / hanımwife
همسرspouse
نوهtorungrandchild
نتیجهtorunun çocuğugreat grandchildren
فامیلakrabalarrelatives
مادر زن، مادر شوهرkaynana / kayın validemother-in-law
پدر زن، پدر شوهرkaynata / kayın peder / kayın babafather-in-law
برادر زن، برادر شوهرkayın birader / kayınbrother-in-law
خواهر شوهرgörümcesister-in-law
خواهر زنbaldızsister-in-law
عمهhalaaunt
خالهteyzeaunt
عموamcauncle
داییdayıuncle
شوهر خواهر/خاله/عمهeniştebrother-in-law/uncle/aunt's husband
زن برادر/ عمو/ داییyengeaunt-in-law/aunt/sister-in-law
جاریeltisister-in-law
باجناقbacanakbrother-in-law
عروسgelindaughter-in-law/bride
دامادdamatson-in-law/groom
برادر زاده / خواهر زادهyeğennephew / niece
دختر/پسر عمو/خاله/دایی/عمهkuzencousin
دوست دخترkız arkadaşgirlfriend
دوست پسرerkek arkadaşboyfriend
ناپدریüvey babastep father
نامادریüvey anne / analıkstep mother
همخونهev arkadaşıroommate
دوست مدرسه، همکلاسیsınıf arkadaşıclassmate
دوست بچگیçocukluk arkadaşıchildhood friend
همکارiş arkadaşıcolleague
Call Now Buttonمشاوره رایگان
0